Schaalsprong Warmte Amsterdam

Wat

Amsterdam wil een schaalsprong maken naar 230.000 woningen op stadswarmte. Dat is een belangrijke stap in de totale energietransitie die in Amsterdam moet plaatsvinden, waarbij aardgas verdwijnt, warmtenetten worden uitgebreid en duurzaam opgewekte elektriciteit steeds belangrijker wordt.

Alliander wil daarbij graag haar ‘natuurlijke’ rol spelen, als beheerder (Liander) van de gas- en elektriciteitsnetten, en als ontwikkelaar en beheerder (Alliander DGO) van open warmte-infrastructuur, zoals nu al in bijvoorbeeld Gelderland. Het is immers onze publieke taak om waar mogelijk die energietransitie te faciliteren. Amsterdam kan hierin een gidsrol spelen. En daarbij nog veel verder komen dan die 230.000 woningen.

Hoe

Een dergelijke schaalsprong vraagt om intensieve samenwerking tussen bestaande en nieuwe marktpartijen en met de overheid, natuurlijk in een helder gedefinieerd programma. We noemen dit het Transitieplan Om te beginnen heeft de gemeente het initiatief genomen voor het proefproject “Gasloze wijken”. Daarin onderzoeken we niet alleen de mogelijkheid om woningen en bedrijven snel aan te sluiten op warmtenetten, maar kijken we ook naar alternatieve warmtevoorzieningen, zoals met zonnepanelen en warmtepompen.

Gerelateerd nieuws

Waarom

Op een aantal plaatsen in de stad ligt het voor de hand om buurten en wijken aan te sluiten op de bestaande warmtenetten in Amsterdam. Echter, willen we in de toekomst echt meters maken om de doelstellingen van het Parijse klimaatverdrag te halen, dan moeten we nog meer restwarmtebronnen aansluiten, nieuwe duurzame (geothermie) bronnen ontwikkelen, en zo meer aanbieders en afnemers op de warmtenetten toelaten. Dit is een technische, organisatorische, bestuurlijke, maar vooral ook een ongekende financiële uitdaging. Alliander ziet het proefproject “Gasloze wijken” als een eerste stap naar vernieuwing in samenwerking en technologie, naar het oplossen van belemmeringen in wet- en regelgeving, en naar het bouwen van een sluitende business case voor duurzame warmte voor alle Amsterdammers.

Wie

Liander en Alliander DGO trekken samen op in de samenwerking met de gemeente Amsterdam, woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren, vertegenwoordigers van bewoners, Westpoort Warmte, Nuon en het ministerie van Economische Zaken.

Download Transitieplan

Meer weten? Neem contact op met Roelof

Roelof Potters

General Manager

Vul hieronder uw gegevens in en Roelof neemt zo snel mogelijk contact met u op.