9 februari 2016

Wat

In 2016 heeft gemeente Hengelo het warmtenet overgedragen aan Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) en Ennatuurlijk. Samen met de gemeente zijn twee nieuwe organisaties opgericht: Warmtenetwerk Hengelo (samenwerking tussen Alliander DGO en gemeente Hengelo) en Warmtebedrijf Hengelo (samenwerking tussen Ennatuurlijk en gemeente Hengelo). Warmtenetwerk Hengelo is verantwoordelijke voor de aanleg van het warmtenet. Warmtebedrijf Hengelo zorgt voor de levering van de duurzame warmte aan klanten.

Hoe

Het warmtenet in Hengelo is uniek door de dubbele benutting van restwarmte. Het restafval dat Twence verwerkt wordt omgezet in elektriciteit, stroom en warmte. AkzoNobel gebruikt de duurzame stroom van Twence voor haar productieproces van zout. Aan het einde van het productieproces blijft opgewarmd koelwater van ongeveer 40°C over. Dit water wordt met de nieuw aangelegde hoofdleiding rechtstreeks geleverd aan CTT/Bolk en het High Tech Systems Park waar Thales Nederland, HP Valves en PM Surface zijn gevestigd. Op High Tech Systems Park zijn alle gevestigde bedrijven aangesloten op het bronnet, waarmee zowel kantoren en productiehallen verwarmd en gekoeld kunnen worden. Het bronnet is behalve duurzaam ook slim. Er wordt onderling warmte en koude uitgewisseld, en ook verbruiksdata. De restwarmte van AkzoNobel wordt daarnaast ingezet voor de verwarming in Hengelo. Warmtepompen zorgen ervoor dat de temperatuur verhoogd wordt naar 70°C, waardoor het ook kan worden ingezet voor de productie van warm kraanwater.

Waarom

De gemeente Hengelo heeft in 2008 het warmtenet aangelegd om de CO2-uitstoot en de afhankelijkheid van gas te verminderen. De ambitie is in 2041 5.000 woningen en 500.000 m2 bedrijven en instellingen te voorzien van duurzame warmte.

Wie

Gemeente Hengelo, Ennatuurlijk en Alliander DGO.

Veelgestelde vragen Warmtenet Hengelo

Op 24 juni 2016 tekenden de gemeente Hengelo, Ennatuurlijk en Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) de Samenwerkingsovereenkomst en Aandeelhoudersovereenkomsten om het warmtenet te verzelfstandigen. We hebben de meest voorkomende vragen en antwoorden over deze samenwerking en het warmtenet Hengelo voor u verzameld:

Wie is Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO)?

Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) is in 2013 opgericht, als dochteronderneming van netwerkbedrijf Alliander, met als doel open netwerken te realiseren voor transport en distributie van duurzame en lokale energie. Wanneer de juiste infrastructuur aanwezig is en toegankelijk voor iedereen, zullen veel meer partijen duurzame energie gaan leveren, produceren of gebruiken. Alliander DGO verbindt letterlijk en figuurlijk partijen in hun ambities en belangen in de energietransitie. Alliander DGO investeert in de verbindende en open energie-infrastructuren en beheert en exploiteert de netwerken in het algemeen belang.

Wie is Ennatuurlijk?

Warmtelevering is dé kernactiviteit van Ennatuurlijk. Ennatuurlijk levert op dit moment warmte aan ca. 70.000 consumenten en 2.000 zakelijke klanten. De aandeelhouders Veolia (wereldwijde marktleider op het gebied van duurzame energie- en milieuoplossingen) en PGGM (een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk) leveren met Ennatuurlijk een bijdrage aan een duurzame toekomst. Ennatuurlijk staat open voor het gezamenlijk investeren met lokale partners, zoals gemeenten, woningcorporaties, onderwijsinstellingen, zorgorganisaties en bedrijven. Ennatuurlijk werkt samen met deze partijen om de gezamenlijke duurzaamheidsdoelstellingen met behulp van innovatieve oplossingen te kunnen realiseren.

Waarom wil de gemeente Hengelo met derden samenwerken voor het warmtebedrijf?

Warmtelevering is geen corebusiness van de gemeente Hengelo. In het verleden heeft de gemeente Hengelo wel het initiatief genomen om een bijdrage te leveren aan een beter milieu, door de industriële restwarmte te benutten voor het verwarmen van woningen en bedrijfsruimten. In 2005 is het Warmtenet opgericht, met de bedoeling om de activiteiten op termijn buiten de gemeente te plaatsen.

Uit extern onderzoek is vorig jaar gebleken dat de bedrijfsvoering van Warmtenet Hengelo voor de gemeente zonder verdere uitbreiding en kostenreductie niet rendabel is. Bovendien loopt de gemeente operationele risico’s. Door nu met marktpartijen in zee te gaan vermijdt de gemeente in de toekomst ondernemingsrisico’s.

Wat is de reden om het warmtebedrijf van gemeente Hengelo bij twee ondernemingen onder te brengen?

De levering van warmte is een andere activiteit dan het (grootschalige) transport ervan. Transportnetwerken zijn kostbaar en weinig arbeidsintensief. Levering daarentegen kent een grotere dynamiek en vereist meer interactie. Door het transport in één onderneming onder te brengen en levering in een andere kunnen beide ondernemingen doen waar ze goed in zijn. Na een selectieprocedure zijn Alliander DGO en Ennatuurlijk gekozen om met de gemeente verder te gaan voor respectievelijk het transport en de levering. Deze bedrijven voeren deze activiteiten elders ook al uit.

Waar komt de warmte voor het warmtenet in Hengelo vandaan?

Na het aanleggen van een nieuwe warmteleiding zal de warmte afkomstig zijn van AkzoNobel en naar de klanten worden getransporteerd.

Hoe duurzaam is warmte van een industrie zoals AkzoNobel?

Met duurzaam bedoelen we meestal hernieuwbaar. Ofwel, energie die nooit ‘op’ raakt. Restwarmte uit de industrie ontstaat meestal nog door fossiele brandstof. Daardoor is deze warmte minder duurzaam dan bijvoorbeeld warmte uit geothermie of zonne-energie. Toch draagt het gebruik van restwarmte bij aan de verduurzaming. Want doordat we de warmte gebruiken om woningen en bedrijven te verwarmen, wordt de warmte niet verspild en gebruiken we de brandstof optimaal.

Hoe werkt het open warmtenet in Hengelo?

In Hengelo is er gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak voor het warmtenet. Een rendabele ontwikkeling van het warmtenet vraagt om een schaalvergroting waarbij effectief en efficiënt gebruik wordt gemaakt van de bestaande en te ontwikkelen leidingnetwerken.

Omdat zowel de gemeente, als Ennatuurlijk, als Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) gelegenheid dienen te hebben om hun investeringen terug te verdienen, zijn onderlinge afspraken gemaakt. Op termijn wordt het ook voor andere producenten en leveranciers mogelijk om, onder dezelfde voorwaarden als voor Warmtebedrijf Hengelo, te koppelen aan de hoofdtransportleiding van het warmtenet.

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een leidingenstelsel waarin warmte van de bron naar de afnemer wordt getransporteerd. Huishoudens, bedrijven en instellingen kunnen zo op een duurzame manier profiteren van verwarming van de ruimte waarin zij wonen of werken en hebben op ieder gewenst moment warm water. Een warmtenet is infrastructuur die vergelijkbaar is met die voor andere ondergrondse ‘nutsvoorzieningen’ zoals elektra, gas, water en riolering.

Wat is een open net?

Er is sprake van een open net wanneer de infrastructuur toegankelijk is voor zowel meerdere aanbieders als afnemers van warmte. Hierdoor kan er een warmtemarkt ontstaan die te vergelijken is met onze huidige gas- en elektriciteitsnetten. Uiteindelijk zal dit voor de consument betekenen dat zij de mogelijkheid krijgen om te kiezen waar zij het liefst hun energie vandaan willen hebben.

Hoe werkt de levering aan de woning of het bedrijfspand?

Een buis vervoert water van in principe 70 graden Celsius onder druk van maximaal 25 bar naar de wijk. Dit warme water komt via een warmte-unit binnen. Daar wordt het verspreid door het hele pand, net zoals dat bij een centrale verwarmingsketel gebeurt. Het afgekoelde water van ca. 40 graden gaat via de warmte-unit weer terug het leidingennet in.

De afnemers merken geen verschil, behalve dat er geen cv-ketel hangt maar een warmte-unit. In de meeste gevallen is de omvang van een warmte-unit ongeveer de helft kleiner dan een cv-ketel. Bestaande woningen en bedrijfspanden met radiatoren die op een lage-temperatuurnet worden aangesloten, krijgen ook een warmtepomp in het pand. In nieuwe woningen en bedrijfspanden wordt al bij de bouw rekening gehouden met een moderne warmtevoorziening.

Wat betekent een aansluiting op warmte voor de portemonnee?

De Warmtewet regelt dat klanten ‘niet meer dan anders’ betalen voor warmte.

Gerelateerd nieuws

Meer weten? Neem contact op met Theo

Theo Voskuilen

Senior Business Ontwikkelaar

"De gemeente Hengelo is heel ver gegaan in het realiseren van hun milieuambities. Dan is het logisch dat je niet gewoon dienstverleners zoekt, maar partners die het project verder willen trekken. Wij zijn er trots op dat we die partner mogen en kunnen zijn."

Vul hieronder uw gegevens in en Theo neemt zo snel mogelijk contact met u op.