10 juni 2016

Wat

Amsterdam moet in 2050 aardgasvrij zijn. Dat is een belangrijke stap in de totale energietransitie die in Amsterdam moet plaatsvinden, waarbij aardgas zal verdwijnen, warmtenetten worden uitgebreid en duurzaam opgewekte elektriciteit steeds belangrijker wordt. Alliander heeft samen met de gemeente, de woningcorporaties, Nuon en het Afval Energiebedrijf Amsterdam meegeschreven aan de City Deal ‘Naar een stad zonder aardgas’ Hierin staan de stappen beschreven die de partijen gaan zetten om Amsterdam aardgasvrij te maken. Er is een programma-organisatie ingericht waarin de City Deal partners samenwerken aan plannen om de eerste buurten aardgasvrij te maken.

Alliander wil daarbij graag haar ‘natuurlijke’ rol spelen, als beheerder (Liander) van de gas- en elektriciteitsnetten, en als ontwikkelaar en beheerder (Alliander DGO) van open warmte-infrastructuur, zoals nu bijvoorbeeld ook al gebeurt in Gelderland Het is immers onze publieke taak om waar mogelijk die energietransitie te faciliteren. Amsterdam kan hierin een gidsrol spelen. Door goed samen te werken met alle betrokken partijen – ook de Amsterdammers zelf – leren we in de eerste buurten hoe we de processen het best kunnen inrichten, en doen we ervaring op met de grootschalige vervanging van de bestaande energie-infrastructuur.

Hoe

De ambitie om in 2050 aardgasvrij te zijn, betekent ook dat we een schaalsprong moeten maken in de aanleg en innovatie van warmtenetten. Dit vraagt om intensieve samenwerking tussen bestaande en nieuwe marktpartijen en met de overheid, natuurlijk in een helder gedefinieerd programma. We hebben hiervoor al een aanzet gegeven in ons Transitieplan: Schaalsprong Warmte Amsterdam

In de eerste buurten onderzoeken we niet alleen de mogelijkheid om woningen en bedrijven snel aan te sluiten op warmtenetten, maar kijken we ook naar alternatieve warmtevoorzieningen, zoals zonnepanelen en warmtepompen.

Gerelateerd nieuws

Waarom

Op een aantal plaatsen in de stad ligt het voor de hand om buurten en wijken aan te sluiten op de bestaande warmtenetten in Amsterdam. Echter, willen we in de toekomst echt meters maken om de doelstellingen van het Parijse klimaatverdrag te halen, dan moeten we nog meer restwarmtebronnen aansluiten, nieuwe duurzame (geothermie) bronnen ontwikkelen, en zo meer aanbieders en afnemers op de warmtenetten toelaten. Dit is een technische, organisatorische, bestuurlijke, maar vooral ook een ongekende financiële uitdaging. Alliander ziet de City Deal als een belangrijke stap naar innovatie in samenwerking en technologie, naar het oplossen van belemmeringen in wet- en regelgeving, en naar het bouwen van sluitende business cases voor duurzame warmte voor alle Amsterdammers.

Wie

Liander en Alliander DGO trekken samen op in de samenwerking met de gemeente Amsterdam, woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren, vertegenwoordigers van bewoners, Westpoort Warmte, Nuon en de ministeries van EZK en BZK.

Download Transitieplan

Download City Deal 'Naar een stad zonder aardgas'

Meer weten? Neem contact op met Roelof

Roelof Potters

General Manager

Vul hieronder uw gegevens in en Roelof neemt zo snel mogelijk contact met u op.